Nabízíme vám kompletní správu a řízení pohledávek, jež zahrnují vyhodnocování rizik, monitoring a vymáhání. V rámci standardního modelu správy pohledávek vymáháme vaše pohledávky, ale nestáváme se postupitelem. To znamená, že jste stále jejich majiteli a zároveň nesete i riziko z nevymahatelných pohledávek. Na druhou stranu máte zaručený nejvyšší možný výnos z vymožené pohledávky oproti pouhému odkupu, rozdělen je však do delšího časového úseku.

Naše odměna z vymožení pohledávek je stanovena smluvně, a to procentuální sazbou. Nárokujeme si ji až v případě našeho úspěchu.


S čím se na nás můžete obrátit

 • Vymáhání nesplacených půjček
 • Vymáhání neuhrazených faktur
 • Vymáhání směnek
 • Vymáhání dlužného nájemného
 • Vymáhání dlužných alimentů
 • Vymáhání nároků vyplývajících ze soudních rozhodnutí
 • Vymáhání neuhrazených pokut
 • Sjednání mimosoudní dohody s dlužníky
 • Zpracování pohledávky k žalobnímu řízení
 • Podání návrhů na zahájení exekučního řízení
 • Zpracování přihlášky do insolvenčního řízení

Struktura řízení pohledávek

Rané vymáhání
Rané vymáhání je služba zaměřená na pohledávky v krátkodobé delikvenci. Probíhá na základě cíleného rozhovoru s vaším zákazníkem, kdy důkladně mapujeme důvody jeho prodlení, ale i jeho problémy s platební morálkou. Společně nastavíme způsob řešení vzniklé situace. Plnění uzavřené dohody následně kontrolujeme a jakékoliv porušení ihned řešíme.

Mimosoudní vymáhání
Mimosoudní vymáhání se uplatňuje v případě pohledávek, které jsou po splatnosti již delší dobu, a s dlužníkem se dlouhodobě nelze domluvit na sjednání nápravy. Celý proces má základ v naší komunikaci s dlužníkem a na vytváření tlaku na něj, který ho přinutí k plnění jeho závazku. Mimo standardních komunikačních nástrojů klademe důraz na osobní kontakt prostřednictvím našich terénních pracovníků, jehož cílem také je zmapovat aktivity dlužníka v okolí jeho fyzického výskytu.

Soudní vymáhání
Je-li mimosoudní vymáhání vaší pohledávky neúspěšné nebo je-li pohledávka reálně ohrožena promlčením, přichází na řadu soudní vymáhání. Celý proces je v našem řešení, od vypracování podkladů k jeho zahájení, přes součinnost s našimi advokáty až po samotnou komunikaci se soudem. O veškerých změnách, událostech, důležitých informacích a potřebě včasných úhrad soudních poplatků vás vždy informujeme.

Exekuční vymáhání
Služba exekučního vymáhání se využívá jako poslední nástroj v celém životním cyklu vymáhání pohledávky. Stejně jako u soudního procesu vypracujeme veškeré podklady nutné k zahájení řízení, které předáme partnerskému exekutorskému úřadu. S dokumenty předáváme také veškeré informace o dlužníkovi získané v rámci mimosoudního vymáhání. Celé exekuční řízení opět průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme.


Další služby spojené s řízením pohledávek

Hlídání úpadku dlužníka
Průběžným monitoringem hlídáme úpadek dlužníka do exekučního či insolvenčního řízení. V případě jejich zahájení kontrolujeme plnění vašich nároků na vrácení financí. Přihlášku do insolvenčního řízení za vás samozřejmě zpracujeme.

Zajišťování pohledávek
Po celý životní cyklus pohledávek se snažíme o jejich zajištění, čímž se výrazně zvyšuje pravděpodobnost jejich vymožení.

Hlídání promlčení pohledávky
Termíny promlčecích lhůt hlídáme systémově a průběžně tak, aby nikdy nedošlo k promlčení a s tím spojeným ztrátám vašich financí.

Zamrazení pohledávky
Zmrazení pohledávky je služba související s exekučním vymáháním. Je-li dlužník aktuálně nemajetný, není nutné zastavovat exekuční řízení. Pohledávku lze takzvaně zamrazit, přičemž bude dlužník a jeho majetkový stav stále průběžně monitorován. V případě pozitivní změny majetkového stavu dojde k opětovnému vymáhání.

Vyhodnocování rizik
Pomůžeme vám s vyhodnocováním rizik u budoucích klientů/partnerů na základě vyhodnocování jednotlivých portfolií pohledávek.